เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองแวงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ [ 26 ม.ค. 2565 ]85
82 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 20 ม.ค. 2565 ]104
83 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี [ 18 ม.ค. 2565 ]60
84 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองแวง [ 18 ม.ค. 2565 ]21
85 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ม.ค. 2565 ]136
86 มาตรการเฝ้าระวังการคอรัปชั่นโดยภาคประชาชน [ 13 ม.ค. 2565 ]84
87 โครงสร้างกำหนดส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 4 ม.ค. 2565 ]93
88 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี [ 3 ม.ค. 2565 ]162
89 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]124
90 รายงสนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]94
91 ประชาสัมพันธ์ยกเว้นค่าธรรมเนียม [ 16 ธ.ค. 2564 ]35
92 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 4 ครั้ง 1 [ 7 ธ.ค. 2564 ]91
93 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแวง เพื่อติดคามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 17 พ.ย. 2564 ]91
94 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหาร การกำหนดอพนาจและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและพนักงานจ้างภายในส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 2 พ.ย. 2564 ]100
95 แผนงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]24
96 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 6 ต.ค. 2564 ]96
97 นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]32
98 รายงานการสรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน (30 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]95
99 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างกำหนดส่วนราชการของเทศบาล และกำหนดอำนาจหน้าที่ตามอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) [ 24 ก.ย. 2564 ]93
100 บันทึกข้อความเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง การประกาศปรับปรุงโครงสร้างกำหนดส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 [ 24 ก.ย. 2564 ]129
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7