เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]2
2 ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เรื่อง คำขอจัดตั้งป่าชุมชนและแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนบ้านผไทยรวมพลท้องที่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 ก.ย. 2566 ]46
3 ประชาสัมพันธ์การออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]6
4 ประชาสัมพันธ์ การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ [ 13 ก.ค. 2566 ]13
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2566 ]52
6 รายงานข้อมูลศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2566 ]11
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 มิ.ย. 2566 ]42
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ค. 2566 ]72
9 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ [ 20 มี.ค. 2566 ]19
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองแวง [ 7 ก.พ. 2566 ]40
11 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ก.พ. 2566 ]40
12 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]64
13 ขอความอนุเคราะห์บคลากรในหน่วยงาน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internai Integrit and Transparency Assessment : IIT) [ 5 ม.ค. 2566 ]19
14 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) [ 5 ม.ค. 2566 ]17
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]15
16 การเผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทั้งจำ ทั้งปรับ [ 7 พ.ย. 2565 ]47
17 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy [ 1 พ.ย. 2565 ]16
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลหนองแวง [ 28 ต.ค. 2565 ]7
19 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]54
20 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ 27 ต.ค. 2565 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6