เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานข้อมูลศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2566 ]49
42 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 มิ.ย. 2566 ]77
43 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ค. 2566 ]103
44 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]1
45 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ [ 20 มี.ค. 2566 ]48
46 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองแวง [ 7 ก.พ. 2566 ]75
47 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ก.พ. 2566 ]75
48 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]114
49 ขอความอนุเคราะห์บคลากรในหน่วยงาน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internai Integrit and Transparency Assessment : IIT) [ 5 ม.ค. 2566 ]51
50 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) [ 5 ม.ค. 2566 ]55
51 ขอเชิญชวนเข้ากลุ่มไลท์แม่และเด็กออนไลท์ตำบลหนองแวง [ 2 ม.ค. 2566 ]4
52 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]46
53 การเผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทั้งจำ ทั้งปรับ [ 7 พ.ย. 2565 ]73
54 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy [ 1 พ.ย. 2565 ]34
55 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงการลดขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการชุมชนและสังคม งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม [ 1 พ.ย. 2565 ]25
56 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลหนองแวง [ 28 ต.ค. 2565 ]32
57 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]77
58 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ 27 ต.ค. 2565 ]63
59 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) [ 26 ต.ค. 2565 ]29
60 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเทศบาลตำบลหนองแวง [ 25 ต.ค. 2565 ]77
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9