เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]25
42 มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 22 ส.ค. 2565 ]90
43 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) [ 10 ส.ค. 2565 ]2091
44 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 ส.ค. 2565 ]28
45 ประชาสัมพันธ์การคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]121
46 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย [ 13 ก.ค. 2565 ]26
47 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ [ 12 ก.ค. 2565 ]88
48 รายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนเหตุรำคาญ [ 12 ก.ค. 2565 ]19
49 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองแวง (พ.ศ.2566 - 2570) [ 8 ก.ค. 2565 ]92
50 การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา [ 4 ก.ค. 2565 ]20
51 กิจกรรมการจัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 24 มิ.ย. 2565 ]77
52 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (กพร) เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ [ 9 มิ.ย. 2565 ]122
53 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 7 มิ.ย. 2565 ]106
54 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2565 ]102
55 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองแวง(โตไปไม่โกง) [ 27 พ.ค. 2565 ]87
56 แจ้งกำหนดการออกพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือกออกประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]120
57 ป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า [ 19 พ.ค. 2565 ]16
58 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 18 พ.ค. 2565 ]24
59 รายงานผลการประเมินมาตรานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 9 พ.ค. 2565 ]93
60 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [ 9 พ.ค. 2565 ]101
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7