เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]6
22 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]8
23 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569) [ 29 ก.ย. 2566 ]34
24 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569) [ 29 ก.ย. 2566 ]38
25 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองแวง [ 29 ก.ย. 2566 ]44
26 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]37
27 ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เรื่อง คำขอจัดตั้งป่าชุมชนและแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนบ้านผไทยรวมพลท้องที่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 ก.ย. 2566 ]94
28 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566) (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 3) [ 4 ก.ย. 2566 ]37
29 ประชาสัมพันธ์การออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]47
30 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 25 ส.ค. 2566 ]50
31 ประชาสัมพันธ์ การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ [ 13 ก.ค. 2566 ]41
32 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2566 ]82
33 รายงานข้อมูลศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2566 ]47
34 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 มิ.ย. 2566 ]74
35 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ค. 2566 ]99
36 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ [ 20 มี.ค. 2566 ]45
37 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองแวง [ 7 ก.พ. 2566 ]71
38 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ก.พ. 2566 ]72
39 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]111
40 ขอความอนุเคราะห์บคลากรในหน่วยงาน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internai Integrit and Transparency Assessment : IIT) [ 5 ม.ค. 2566 ]49
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8