เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองแวง [ 7 ก.พ. 2566 ]57
22 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ก.พ. 2566 ]57
23 ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]91
24 ขอความอนุเคราะห์บคลากรในหน่วยงาน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internai Integrit and Transparency Assessment : IIT) [ 5 ม.ค. 2566 ]33
25 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) [ 5 ม.ค. 2566 ]34
26 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]25
27 การเผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทั้งจำ ทั้งปรับ [ 7 พ.ย. 2565 ]60
28 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy [ 1 พ.ย. 2565 ]25
29 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงการลดขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการชุมชนและสังคม งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม [ 1 พ.ย. 2565 ]12
30 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลหนองแวง [ 28 ต.ค. 2565 ]17
31 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองแวงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]66
32 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ 27 ต.ค. 2565 ]48
33 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) [ 26 ต.ค. 2565 ]19
34 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเทศบาลตำบลหนองแวง [ 25 ต.ค. 2565 ]65
35 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองแวงประจำปี 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]21
36 ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 10 ต.ค. 2565 ]18
37 โอนงบประมาณ ประจำปี 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]34
38 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 5 ต.ค. 2565 ]76
39 รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามปรเภทประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]33
40 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 15 ก.ย. 2565 ]24
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7