เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี [ 22 เม.ย. 2565 ]10
2 รัฐธรรมนูญ [ 22 เม.ย. 2565 ]10
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 12 เม.ย. 2565 ]14
4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [ 12 เม.ย. 2565 ]15
5 พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2552 [ 12 เม.ย. 2565 ]14
6 พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 [ 12 เม.ย. 2565 ]16
7 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 12 เม.ย. 2565 ]15
8 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 12 เม.ย. 2565 ]14
9 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 12 เม.ย. 2565 ]15
10 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 12 เม.ย. 2565 ]14
11 พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 [ 12 เม.ย. 2565 ]15
12 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 [ 12 เม.ย. 2565 ]15
13 พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 [ 12 เม.ย. 2565 ]14
14 พระราชบัญบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ 2497 [ 12 เม.ย. 2565 ]15
15 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 [ 12 เม.ย. 2565 ]15
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 12 เม.ย. 2565 ]15
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 12 เม.ย. 2565 ]14
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) [ 12 เม.ย. 2565 ]16
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [ 12 เม.ย. 2565 ]14
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 [ 12 เม.ย. 2565 ]15
 
หน้า 1|2