เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
          เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของเทศบาลตำบลหนองแวงอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองแวงให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองแวง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองแวง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา เรียนรู้ ของเทศบาลตำบลหนองแวง
2 แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองแวงให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
          –  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองแวงให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
          –  กำหนดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบล หนองแวงทุกระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง
          –  จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรเทศบาลตำบลหนองแวง
          –  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลหนองแวงให้มีความรู้ทักษะและศักยภาพสูงขึ้นโดยสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการฝึกอบรมและสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพที่มีกำหนดไว้ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเทศบาลตำบลหนองแวง
          –  สนับสนุนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
          –  จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
          –  ส่งเสริมให้มีการนำซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนการสอนและการวิจัยต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนารุ่นใหม่
          –  จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
          –  จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองแวง
          – ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพื้นที่ให้บริการให้เพียงพอและครอบคลุม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา การเรียนรู้ของบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองแวง
          –  กำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
          –  พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานให้เป็นศูนย์กลางที่สอดคล้องและสามารถบูรณาการใช้งานร่วมกันได้
          –  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในองค์กรให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
โครงการ แผนงาน/กิจกรรม
1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองแวง ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
วัตถุประสงค์  เพื่อยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองแวง ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
          –  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
          –  โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองแวง
วัตถุประสงค์  เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้
          – โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้
          – โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
          – โครงการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองแวง
          –  โครงการจัดตั้งศูนย์ดาว์นโหลดโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open Source Software)
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
          – การประชาสัมพันธ์หรือการประชุมร่วมกันของหน่วยงานภายในองค์กรกับหน่วยงานภายนอก
           – โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
           – โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย
           – โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า
           – โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการเรียนรู้ของเทศบาลตำบลหนองแวง
วัตถุประสงค์ เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลหนองแวง ให้เกิดประสิทธิภาพความคล่องตัวให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองแวง
          – โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล
          – โครงการพัฒนาระบบทะเบียนบุคลากรขององค์กร
          – โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
          – โครงการพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
          – โครงการพัฒนาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management)