เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
 


ภาพการออกบริการจ่ายเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดเดือนธันวาคม 2563


ด้วย ในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สูงอายุและคนพิการโดยส่วนใหญ่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะหลายๆ ปัจจัยเอื้อประโยชน์ในความสะดวก ประกอบกับเทศบาลตำบลหนองแวงได้เล็งเห็นปัญหาความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำงวดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ในวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2563 และตระหนักในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ เทศบาลตำบลหนองแวงได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไปยังผู้นำชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการถือปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงการเว้นระยะห่างในการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า 1 เมตร แก่ผู้มารับบริการ

2022-04-12
2021-12-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-08-10
2021-02-18
2021-02-18
2020-10-01
2020-08-23
2020-02-13