วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เข้าแปลงเกษตรกรรม ซอย ๒ บ้านใหม่หนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เข้าแปลงเกษตรกรรม (สะพานขาว) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง