วิสัยทัศน์  (VISION)

ภายใน ๕ ปี ตำบลหนองแวงจะเป็นชุมชนเข้มแข็ง สาธารณูปการทั่วถึง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม


พันธกิจ (Mission)

– พัฒนาตำบลให้สอดคล้องกับผังรวม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
– อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
– เพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข มีการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
– พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลหนองแวง ให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ส่งเสริมบุคลากร ทางการศึกษาและนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
– ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
– พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง