ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลหนองแวง
เดิมขึ้นอยู่กับตำบลตาจง ต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้นไม่สะดวกกับการบริการประชาชน และมีปัญหาด้านความมั่นคงปัญหาชายแดนระหว่างเทศบาลตำบลหนองแวงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 จัดตั้งครั้งแรกมีหมู่บ้านดังเดิมเพียง 5 หมู่บ้าน

เทศบาลตำบลหนองแวงตั้งอยู่บนพื้นที่ 216 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 135,000 ไร่ มีสภาพพื้นที่เป็นที่สูงสลับที่ราบ และที่ลุ่มน้ำท่วมขัง เป็นดินร่วนปนทราย มีภูเขาตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา คือเทือกเขาบรรทัด มีพื้นที่ป่าเป็นป่าไม้อุทยานแห่งชาติตาพระยา ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลหนองแวงเคยเป็นป่ามาก่อน ปัจจุบันที่เห็นเป็นชุมชนอยู่อาศัย หรือเทือกสวนไร่นาของเกษตรกรนั้นได้รับการจัดสรรเป็นที่ทำกิน

เทศบาลตำบลหนองแวงมีแหลงน้ำธรรมชาติ 6 สาย ได้แก่ ลำปะเทีย ห้วยดินทราย ห้วยหินขาด ห้วยกระจ้อน ห้วยเปี่ยมผิว ห้วยลำจังหัน ไม่นับรวมแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นอีกหลายแห่ง ชาวบ้านชาวชุมชนรุ่นแรกของเทศบาลตำบลหนองแวงแห่งนี้เคยอาศัยบนผืนดินที่ถูกจัดตั้งเป็นหมู่บ้านบาระแนะเมื่อปี 2502 เนื่องด้วยหมู่บ้านบาระแนะเป็นหมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดกับแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา มีกรณีพิพาทเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ ทางการไทยได้เข้าไปพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน

ปี 2516 มีการก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนละหานทรายขึ้น เพื่อเป็นเหมือนรั้วของประเทศ แต่วิถีชีวิตตรงแนวชายแดนไม่อนุญาตให้ชาวบ้านอาศัยอย่างสงบสุข

ปี 2519 ได้มีการก่อตั้ง ‘ไทยบาระแนะป้องกันชาติ" ขึ้น ปีต่อมาสถานการณ์โลกในขณะนั้นก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรวมถึงรกรากของลูกหลานในปัจจุบัน ในตอนนั้นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ร่วมมือกับกลุ่มเขมรแดงร่วมกันตีหมู่บ้านบาระแนะ ชาวบ้านหลายคนถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม บางคนถูกกวาดต้อนไปยังกัมพูชา มีอีกมากที่ถูกล่อลวงไปกับคลื่นขบวนมนุษย์ทิ้งซากปรักหักพังของสงครามไว้เบื้องหลัง และกองขี้เถาที่เคยเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนละหานทรายท่ามกลางการต่อสู้ทางอุดมการณ์ในตอนนั้น

ปี 2524 ทางการไทยได้โยกย้ายชาวบ้านที่เคยอาศัยในหมู่บ้านบาระแนะที่เหลือรอดจากเหตุการณ์คราวนั้น อพยพย้ายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง นั่นคือ 4 หมู่บ้านในเทศบาลตำบลหนองแวงในปัจจุบัน ได้แก่ บ้านหนองแวง บ้านหงอนไก่ บ้านหนองหว้า และบ้านหนองตาเยา โดยให้เหตุผลว่าพื้นที่ในหมู่บ้านบาระแนะเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ในการปกป้องดินแดน ในตอนนั้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บาระแนะต่างไม่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังที่อื่น ด้วยได้ลงทุนทำเกษตรไปมากน้อยต่างกันไป แต่ทางการไทยก็ได้จัดสรรที่ดินให้แก่แต่ละครอบครัวที่ประสงค์จะอพยพย้ายมาอยู่ยัง 4 หมู่บ้าน

จัดสรรให้ครอบครัวละ 1 ไร่ และที่ทำกินครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่ ในตอนนั้นชาวบ้านยังไมพอใจเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ไม่ดีเท่าหมู่บ้านบาระแนะ ด้วยพื้นที่ในหมู่บ้านทั้ง 4 เป็นที่ลาดชัน ดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์

ระยะเวลาได้ผ่านไป เทือกบรรทัดยังคงตั้งตระหง่าน วิถีชีวิตเคลื่อนเปลี่ยนไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า จนพื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นเทศบาลตำบลหนองแวงในปัจจุบัน