เทศบาลตำบลตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ภายใต้เขตตำบลหนองแวง เสร็จสิ้นแล้ว
และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ เจ้าของ / ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลหนองแวง ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือฉบับนี้ ณ ฝ่ายพัฒนาและงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแวง ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่หมายเลขโทพศัพท์ 044-119983