Skip to content

ประชาสัมพันธ์ สตรีตั้งครรภ์ คือกล่มเสี่ยง สามารถมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด ได้ที่โรงพยาบาลละหานทราย ติดต่อเบอร์ 098-1813578 ในวันและเวลาราชการ

Designed using Unos. Powered by WordPress.