สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
255 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
โทรศัพท์ 0-4411-9982 โทรสาร 0-4411-9983
http://www.nongwaengcity.go.th
E-mail Address : nongwaeng255@gmail.com